Gids voor Shell-bedrijven | De wet van Weisblatt | Houston, Texas (2023)

Als je op zoek bent naar een gids voor shell-bedrijven, dan is dit de blog voor jou. Vanuit juridisch perspectief valt er veel te weten, en we zullen hier wat tijd besteden aan het doornemen van best practices voor lege vennootschappen. ALSbedrijfsopleiding advocatenkunnen we ook kijken naar diverse andere juridische mogelijkheden voor uw bedrijfsstructuur.

Shell-bedrijven

Een lege vennootschap is een bedrijfsentiteit die geen substantiële activa of actieve activiteiten heeft. Over het algemeen is AShell bedrijfhet is een juridisch instrument dat bij verschillende zakelijke transacties wordt gebruikt om de belastingplicht te verminderen, toegang te krijgen tot financiering, geld op te slaan of de anonimiteit te behouden. Aan de andere kant is een holdingmaatschappij een moedermaatschappij, vaak van veel verschillende bedrijven. Een holdingmaatschappij bemoeit zich niet met de activiteiten van de bedrijven die zij bezit, maar houdt in plaats daarvan voldoende aandelen aan om controle uit te oefenen op de bedrijven die zij bezit. Dit kan het risico voor eigenaren verminderen, terwijl ze nog steeds tal van bedrijven kunnen bezitten en controleren.

Het kopen of verkopen van een bedrijf lijkt misschien net zo eenvoudig als het overdragen van activa en eigendom van het ene bedrijf naar het andere. Deze transacties kunnen echter veel ingewikkelder zijn en onverwachte civielrechtelijke of fiscale verplichtingen met zich meebrengen, evenals andere kostbare implicaties. Holdingmaatschappijen en lege vennootschappen zijn twee instrumenten die kunnen worden gebruikt om de potentiële aansprakelijkheid van een traditionele verkoop te vermijden, maar ook om indien nodig anonimiteit te garanderen of een vijandige overname te vergemakkelijken. Een ervaren bedrijfstransactieadvocaat uit Houston kan vaststellen wanneer een holdingmaatschappij of lege vennootschap u kan helpen uw doelen in uw verkooptransactie te bereiken. Wilt u dit nader bespreken, neem dan gerust contact met ons opbedrijfsadvocatenal 713-666-1981.

Waar is een Shell-bedrijf voor?

Ondanks de naam is een lege vennootschap eenjuridisch instrumentmeer dan wat je normaal zou denken als een "bedrijf". Het heeft geen winkelpuien, geen middelen en is niet betrokken bij de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Als juridisch instrument kunnen lege vennootschappen worden opgericht om het volgende te bereiken:

 • Toegang tot financiering
 • Verlaag de belastingplicht
 • Bewaar geld
 • Handhaaf de anonimiteit
 • Een bedrijfsovername uitvoeren
 • Neem een ​​overheidsbedrijf.

Zoals u kunt zien, zijn dit vaak financiële doelen. Shell-maatschappijen worden soms ook door binnenlandse bedrijven gebruikt om een ​​belastingparadijs in het buitenland te vestigen, waarbij ze profiteren van flexibelere belastingwetten in verschillende andere landen. Dit geldt vooral als de baan naar het buitenland wordt verplaatst. Een lege vennootschap kan een binnenlands bedrijf ook toestaan ​​te investeren in kapitaalmarkten buiten de Verenigde Staten en financiële activiteiten uit te voeren op buitenlandse markten. Door dit te doen kan een bedrijf potentiële belastingbesparingen realiseren. Een belastingparadijs is een vreemd land waar niet-ingezetenen weinig of geen belasting hoeven te betalen in een politiek en economisch stabiele omgeving. Een ‘belastingschild’ is een vehikel dat door belastingbetalers wordt gebruikt om hun belastbaar inkomen en daarmee hun belastingverplichtingen te minimaliseren of te verlagen.

Het belang van een vertrouwde en ervaren bedrijfsjurist is van het grootste belang bij het creëren van deze nauwkeurig afgestemde juridische instrumenten, omdat bedrijven willen profiteren van de juridische mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn en tegelijkertijd de integriteit van hun bedrijf willen behouden. Advocaat Andrew Weisblatt werkt zij aan zij met bedrijfsleiders om de juridische details van hun zakelijke opties uit te leggen en die opties te implementeren die het meest logisch zijn voor de unieke behoeften van elke individuele cliënt. Het doel van ons bedrijf is om voor elke klant op maat gemaakte juridische en zakelijke oplossingen te creëren. Omdat geen twee bedrijven hetzelfde zijn, bestaat er geen ‘one size fits all’ juridische oplossing.

Moederbedrijf Shell legt het uit

Een fictief moederbedrijf bestaat alleen op papier en kent geen kantoren, medewerkers en fysieke locaties in de typische zin van het woord. Hij kan echter wel een bankrekening hebben en passief beleggingen aanhouden. Het kan ook de geregistreerde eigenaar zijn van activa zoals schepen of intellectueel eigendom. Shell-maatschappijen zijn vaak geregistreerd op het adres van een ander bedrijf of bedrijf dat tot doel heeft diensten te verlenen aan de shell-maatschappijen, inclusief het ontvangen van juridische correspondentie. Tot deze firma's kunnen advocaten en accountants behoren.

Bovendien kan een shell-moederbedrijf optreden als trustee voor een trust. In deze rol mag je geen andere werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. Nogmaals, het is gewoon een juridisch instrument om een ​​groter doel te bereiken. De structuur creëert een beperkte aansprakelijkheid voor de trustee. Er kan een bedrijfsschil rond een partnerschap worden gecreëerd om de partners te beschermen en hun aansprakelijkheid te beperken. Een lege moedermaatschappij kan ook een onderdeel van een bedrijf immuniseren tegen de risico's van een ander onderdeel van het bedrijf.

Op een andere manier zijn lege moedermaatschappijen een instrument dat kan worden gebruikt om financiële en fysieke activa van het ene bedrijf naar het nieuwe bedrijf over te dragen, terwijl de negatieve verplichtingen bij het vorige bedrijf blijven.

ILAmerikaanse Securities and Exchange Commissiondefinieert een ‘shell’-bedrijf als volgt:

“Shell company: De term shell company betekent een registrant, anders dan een door activa gedekte emittent zoals gedefinieerd in Item 1101(b) van Regulation AB (§ 229.1101(b) van dit hoofdstuk), die:

(1) Geen operaties of nominale operaties; EN

(2) O:

(i) Geen of nominale goederen;

(ii) activa die uitsluitend bestaan ​​uit geldmiddelen en kasequivalenten; OF

(iii) Activa bestaande uit een bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten en andere nominale activa.

Holdingmaatschappij controleert Shell Corporation

Een holdingmaatschappij is een bedrijf dat aandelen in andere bedrijven bezit. Het voornaamste doel is om aandelen van andere bedrijven te bezitten, zodat zij daar controle over kan uitoefenen. Een holdingmaatschappij houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering van de bedrijven die zij houdt. Zeer grote holdingmaatschappijen kunnen meerdere individuele bedrijven controleren.

Aan de andere kant is een lege vennootschap een bedrijfsentiteit die niet actief betrokken is bij het zakendoen en weinig of geen activa bezit. In tegenstelling tot een holdingmaatschappij bezit of controleert zij geen andere individuele bedrijven. Een lege vennootschap is een juridisch instrument dat wordt gebruikt om onder meer belastingvoordelen te creëren, toegang te krijgen tot financiering en fondsen op te slaan. Het is ook een effectief hulpmiddel als eigenaren anoniem willen blijven.

Als u op zoek bent naar informatie over het starten van een bedrijf, belasting- en werkgeversinformatie in Texas, of handleidingen en bronnen over het starten van een bedrijf, kunt u meer informatie vindenDie.

Diverse andere juridische structuren voor een bedrijf worden gedefinieerd en uitgelegd door het kantoor van de minister van Buitenlandse Zaken van TexasDie.We erkennen dat sommige hiervan behoorlijk technisch kunnen worden, dus als u vragen heeft, kunt u gerust het advocatenkantoor Weisblatt bellen op 713-666-1981.

Redenen om een ​​Shell Corporation op te richten

Als u een zakelijke transactie uitvoert, kan een ervaren advocaat de mogelijke voordelen van een holdingmaatschappij of lege vennootschap in uw specifieke situatie bespreken. Eerst moet u beslissen wat uw specifieke doelen zijn voor de zakelijke transactie. Als uw doelen een van de volgende zaken vereisen, kan een lege vennootschap nuttig zijn:

 • Buitenlandse investeringen
 • Belastingparadijzen
 • Vijandige overnames
 • Tijdelijke opslag van geld
 • Anonimiteit om public relations- of veiligheidsredenen
 • Bescherming van activa tegen juridische stappen.

Een holdingmaatschappij kan helpen de efficiëntie van het management te vergroten, de uitgaven en operationele controle te centraliseren, de kapitaalkosten te verlagen, betere rentetarieven te hanteren en meer, dankzij de grotere kracht van de holdingmaatschappij dan die van individuele dochterondernemingen.

Als het uw doel is om de controle over veel verschillende bedrijven te behouden via een verscheidenheid aan transacties, zal een holdingmaatschappij waarschijnlijk op veel verschillende manieren voordelig zijn. Aan de andere kant, als uw doelstellingen één enkele transactie betreffen, kunt u die transactie via een lege vennootschap omleiden als de aankoop vijandig of riskant is.

Er zijn veel fusies en overnames waarbij geen lege vennootschap of holding betrokken is. Het is echter belangrijk dat uw gekwalificeerde bedrijfsadvocaat uw situatie beoordeelt op unieke omstandigheden die het gebruik van creatieve juridische hulpmiddelen vereisen.

Weisblatt is een full-service advocatenkantoor dat u op veel gebieden kan helpen, waaronderbedrijfsvorming,opstellen van het contract,commercieel vastgoed, Ewerkgelegenheidsvraagstukken.

Ontdek hoe ons advocatenkantoor in Houston u kan helpen

Advocatenkantoor Weisblatt heeft een sterke focus op het handelsrecht en is niet zozeer een algemeen advocatenkantoor. Advocaat Andrew Weisblatt heeft jarenlang zowel als bedrijfsjurist gewerkt als als extern advocatenkantoor, waarbij hij bedrijfseigenaren en leidinggevenden adviseerde en optrad. Dankzij zijn unieke achtergrond begrijpt hij zowel de algemene leiderschapsdoelstellingen van leidinggevenden als de zeer technische aspecten van het ondernemingsrecht.

Of u nu een bedrijf start, koopt of verkoopt of juridische ondersteuning nodig heeft voor een soepele bedrijfsvoering, onze bedrijfsjuristen bij advocatenkantoor Weisblatt kunnen u helpen. Wij kunnen u helpen met dagelijkse operationele en compliance-aangelegenheden, maar ook met zeer complexe fusies en overnames waarbij instrumenten zoals lege vennootschappen of holdingmaatschappijen betrokken zijn. Wij streven ernaar om de doelstellingen van elke individuele klant te bereiken en kunnen bedrijven in alle soorten en maten helpen. Neem vandaag nog contact op met ons kantoor voor meer informatie over onze diensten op (713) 666-1981.

Guida alle società Shell | Legge di Weisblatt | Houston Texas (1)

Advocaat Andrew Weisblatt

De heer Weisblatt heeft voortdurend geoefend sinds hij in 1992 een licentie kreeg en heeft bedrijven vertegenwoordigd die in omvang varieerden van eenmansbedrijven tot multinationals met honderden mensen in meerdere landen. Van 2005 tot 2009 was Weisblatt intern adviseur en chief operating officer van een multinational in de staalproductensector. Die interne positie leverde waardevolle inzichten op over hoe bedrijven werken en wat ze daadwerkelijk nodig hebben van hun advocaten, zowel intern als extern.Bio-advocaat

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 14/01/2024

Views: 5394

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.